Свързани помежду си услуги и програми за превенция на насилието над жени и деца, насочени към хората с увреждания

101049690 – DIS-CONNECTED

Насилието, основано на пола и насилието над деца в уязвимо положение, се пренебрегва и не се докладва, а неотдавнашната пандемия от Ковид-19 допълнително утежнява тези случаи. Световният доклад за резултатите от наблюдението върху правата на хората с увреждания по време на Ковид-19 (COVID-19 Disability Rights Monitor) е събрал множество свидетелства за драматично увеличаване на насилието, основано на пола над жени и момичета с увреждания, включително изнасилване, сексуално насилие и тормоз както от страна на правоприлагащите органи, така и от членове на семейството. Настоящият проект се фокусира върху подобряването на начините, по които жените и децата могат да съобщават за насилие и злоупотреба, да имат достъп до услуги за подкрепа и да се подслонят на по-безопасно място.

На жените и децата с интелектуални и психосоциални увреждания често се гледа като на хора, на които не може да се има доверие; и извършителите лесно могат да повярват, че има минимален риск да бъдат разкрити и наказани. Вредните стереотипи по отношение на уврежданията и пола изострят проблема: хората с увреждания не се считат за сексуални същества, които могат да изпитват и да имат нужда от интимност, лична автономност, изпитващи срам и имащи право на неприкосновеност на личния живот. Отричането на тяхната дееспособност при вземането на решения в областта на сексуалното и репродуктивното здраве е често срещано явление и получаването на тяхното информирано съгласие често не се счита за необходимо. Тази двойна дискриминация – на основание пол и увреждане допринася особено много за високите нива на насилие над жени и момичета с интелектуални и психосоциални увреждания.

Описание на проекта

DIS-CONNECTED е проект, насочен към жени и деца с психосоциални и/или интелектуални увреждания, които са жертви на насилие в институции и програми, предназначени да ги подкрепят. Проектът ще създаде мултидисциплинарен протокол за сътрудничество и реакции при такива случаи, който да се използва съвместно с правоприлагащите органи, доставчиците на услуги и подкрепящите специалисти, за да се даде възможност за осъществяване на превенция, ранно идентифициране и защита срещу насилието, пред което са изправени жените и децата с психосоциални и/или интелектуални увреждания.

По-конкретно, целите на проекта DIS-CONNECTED са:

 • Подобряване на докладването за насилие чрез повишаване на нивото от знания и подобряване на мониторинга, свързан с насилието над жени и деца с психосоциални и/или интелектуални увреждания в институции и програми, които ги обслужват;

 • Изграждане на капацитет от независими професионалисти за предотвратяване, по-лесно откриване и улесняване на докладването и възстановяването от насилие срещу жени и деца с психосоциални и/или интелектуални увреждания;

 • Подобряване на текущите междудисциплинарни механизми за докладване и реагиране чрез практически протоколи;

 • Подобряване на достъпа до услуги чрез разработване на практически протоколи и достъпни онлайн карти за геолокация, които да указват къде могат да отидат жертвите, за да получат необходимата им подкрепа.

Проектът ще постигне това чрез комбинирано изпълнение на следните дейности, които ще се приложат в 5 страни от ЕС в рамките на 2 години:

 • Разработване и прилагане на инструменти за идентифициране и предотвратяване на експлоатация, насилие и злоупотреба. Това включва разработване на методология и инструменти за мониторинг, създаване на обучителен наръчник и тренинг на мултидисциплинарни екипи за извършване на мониторинг на услуги и програми. Тези инструменти ще бъдат използвани пилотно, като по-късно обучени наблюдатели ще могат да ги използват за мониторинг на услуги или програми във всяка страна;

 • Разработване на междудисциплинарни протоколи за докладване и реагиране при докладване на насилие, експлоатация и злоупотреба, които ще бъдат създадени от работни групи на съответните заинтересовани страни и ще насърчават координиран практически подход за подобряване на достъпа до подкрепа, докладване и обезщетяване на жертвите;

 • Насърчаване на достъпа до услуги за подкрепа, ресурси и резултати от научни изследвания чрез публикуване на национален доклад във всяка страна, който картографира съществуващите правни и политически мерки относно насилието над жени и деца с психосоциални и/или интелектуални увреждания, заедно с онлайн карта на достъпни ресурси и препратки за жени и деца с с психосоциални и/или интелектуални увреждания, които са преживели насилие и злоупотреба;

 • Проектът също така ще изготви международен обобщаващ доклад, както и ще се проведе международна конференция за по-нататъшно разпространение на инструментите и препоръките в международен план.

Проектът надгражда експертизата и опита на Фондация „Валидити“ и партньорите от Консорциума, които преди това са:

 • създали практически инструменти за хора с увреждания-жертви на престъпления, за да улеснят участието им в процесите на наказателно правосъдие в проект Voices For Justice (people with disabilities-victims of crime, to facilitate their participation in criminal justice processes);

 • проучили са достъпа до правосъдие за деца с психосоциални и/или интелектуални увреждания (access to justice for children with mental disabilities);

 • разобличени са злоупотреби с деца с увреждания, настанени в институции в проекта CHARM;

 • и са разработили инструменти за повишаване на уменията на юристите да представляват деца с психосоциални и/или интелектуални увреждания в проект, озаглавен ‘Innovating European Lawyers to Advance the Rights of Children with Disabilities (‘Innovating European Lawyers to Advance the Rights of Children with Disabilities ‘);

 • Фондация Валидити беше включена и в инициативите „COVID-19 Disability Rights Monitor“ и „Global Coalition on Deinstitutionalization.

Правна рамка

Целите и дейностите на проекта се основават на международните и европейските стандарти за достъп до правосъдие за хора с увреждания. Повече информация за рамката можете да намерите тук:

Партньори в консорциума

Всяка участваща страна е представена в консорциума от опитна НПО, участваща в изпълнението на проекта, както следва:

Пълно име на проекта

Свързани помежду си услуги и програми за превенция на насилието над жени и деца, насочени към хората с увреждания (101049690 – CERV-2021-DAPHNE).

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият финансирането орган могат да носят отговорност за тях.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google