Свързване на информация за адаптирани и достъпни за деца съдилища

101097047 – LINK

Предистория

Децата с интелектуални и/или психосоциални увреждания, които са жертви на престъпления, срещат конкретни пречки за ефективното им участие в наказателния процес. Тези пречки включват физически ограничения на достъпа до сградата на съда, пречки в комуникацията, липса на достъп до мерки за защита, до правна помощ и процесуално представителство. Това се дължи на пропуски и ограничения в законодателството, липса на умения на специалистите в областта на наказателното правосъдие и на недостъпна среда.

Описание на проекта

Проектът има за цел да подобри достъпността и интеграцията на системите за защита на децата в наказателния процес, в частност на деца с интелектуални и/или психосоциални увреждания. Това включва осигуряване на процес, съобразен с уврежданията, възрастта и пола на децата жертви, за вземане на решения относно тяхната защита, подкрепа и настаняване.

Проектът си поставя две основни цели:

 • да изгради капацитет на специалистите, ангажирани в наказателното правосъдие, за да гарантират, че децата жертви с интелектуални и/или психосоциални увреждания няма да бъдат подлагани на дискриминация.

 • да оптимизира или да развие интеграцията на системите за закрила на детето в наказателния процес.

За постигането на тези цели ще бъдат изпълнени следните дейности:

 • Картографиране на нуждите на децата от информация и препоръките на деца с увреждания, чрез използване на методи, базирани на участие, действие и проучване. Това включва задълбочен анализ на процесите на информиране, подкрепа и защита на деца, жертви на престъпления, в цялата система на наказателното правосъдие, като се определят изискванията за достъпност, сътрудничество и ефективност;

 • Разработване на проект или концепция за подходяща и достъпна технологична система, съобразена с нуждите на децата, на базата на съществуващата система за завеждане и управление на делата, за да се даде възможност на деца жертви с интелектуални и психосоциални увреждания и потребители на помощни средства за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК)за участват в наказателното производство;

 • Дейности за изграждане на капацитет чрез обучение на специалисти в областта на наказателното правосъдие и заинтересовани страни относно процедурни улеснения съобразени с възрастта и пола на деца с интелектуални и психосоциални увреждания, включително потребители на ДАК, жертви на престъпления;

 • Организиране на национални детски консултативни съвети, национални кръгли маси и международни конференции за разпространение на резултатите от проекта и по- широко участие на гражданското общество, специалистите в областта на наказателното правосъдие и децата с увреждания.

Продължителност на проекта: 2 години (1-ви Юни 2023- 31-ви Май 2025)

Държави на изпълнение: България, Чехия, Литва, Португалия, Словения, Италия

Правна рамка

Целите на проекта и дейностите му се основават на международните стандарти и стандартите на ЕС относно достъпа до правосъдие, правата на хората с увреждания и правата на децата. Можете да получите повече информация за правната рамка тук:

Партньори в консорциума

 • Фондация Валидити – координатор на проекта, Унгария

 • APAV – Associacao Portuguesa De Apoio A Vitima, Portugal

 • CNR – Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Italy

 • Fenacerci – Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, Portugal

 • KERA Foundation, Bulgaria

 • PIC – Pravni Center Za Varstvo Clovekovih Pravic In Okolja Ljubljana, Slovenia

 • Mental Health Perspectives, Lithuania

 • SL Consult – Sabine Lobnig, Austria

 • SPMP CR – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České Republice ZS, Czechia

 • Terre des Hommes Hungary, Hungary

 • VSE – Victim Support Europe, Belgium

Пълно наименование на проекта

„Свързване на информация за адаптирани и достъпни за деца съдилища (CERV-2022-DAPHNE)“

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора/авторите и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито финансиращият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google