Включване и достъп до правосъдие за обвиняеми с интелектуални и психосоциални
увреждания

Хората с интелектуални и психосоциални проблеми, които са заподозрени или обвиняеми в наказателни производства, са изправени пред множество пречки за участие в процеса на наказателно правосъдие. Тези пречки обикновено са свързани с недостъпната физическа среда, липсата на информация в достъпни формати и подходящи комуникационни технологии, но също така и с липсата на квалифицирана правна помощ и представителство. Въпреки че националното законодателство-общо и процесуално-не може да транспонира ефективно съществуващите стандарти на Организацията на Обединените Нации и Европейския съюз за равен достъп до съдебни услуги и процесуално приспособяване, проблемът допълнително се изостря от липсата на осведоменост, знания и умения в тази област на професионалистите, работещи в системата на наказателното правосъдие. В резултат на това случаите, свързани с хора с увреждания, често са травматични за тях поради невъзможността да упражняват адекватно правата си на защита, но и поради дисбаланси на властта, които тези ограничения създават.

Описание на проекта

Лесен за четен вариант на описанието на проекта можете да видите тук

Проектът „осигуряване на възможност за включване и достъп до правосъдие за обвиняеми с интелектуални и психосоциални увреждания“ има за цел да насърчи достъпа до правосъдие и по-справедливи наказателни производства за обвиняеми с интелектуални и психосоциални увреждания в 8 страни от ЕС.

Изхождайки от препоръките на хората с увреждания, литературата и професионалистите в областта на наказателното правосъдие, проектът си постави следните цели:

Проектът „осигуряване на възможност за включване и достъп до правосъдие за обвиняеми с интелектуални и психосоциални увреждания“ има за цел да насърчи достъпа до правосъдие и по-справедливи наказателни производства за обвиняеми с интелектуални и психосоциални увреждания в 8 страни от ЕС.

Изхождайки от препоръките на хората с увреждания, литературата и професионалистите в областта на наказателното правосъдие, проектът си постави следните цели:

 • Подобряване на знанията за бариерите за участие и начините за тяхното преодоляване, изпитани от обвиняемите с интелектуални и психосоциални увреждания в системата на наказателното правосъдие, и по-специално от жените с увреждания и лишените от свобода;

 • Подобряване на капацитета на специалистите в областта на наказателното правосъдие (адвокати, полиция, прокурори и/или съдии), за да се гарантира осигуряването на разумни и процедурни условия в системата на наказателното правосъдие в съответствие с правото на ЕС и международното право в областта на правата на човека;

 • Укрепване на сътрудничеството и обмена между гражданското общество и професионалистите в областта на наказателното правосъдие с цел оптимизиране на достъпа до правни услуги за обвиняеми с интелектуални и психосоциални увреждания.

Това ще бъде постигнато чрез комбинираното изпълнение на следните дейности:

 • Изследвания за разбиране на опита и бариерите за участие, пред които са изправени обвиняемите с интелектуални и психо-социални увреждания в системата на наказателното правосъдие. Това включва събиране на препоръки както от обвиняеми с интелектуални и психосоциални увреждания, така и от професионалисти в областта на наказателното правосъдие;

 • Разработване на приспособима и практически ориентиран наръчник за равното третиране, предназначен за професионалисти в областта на наказателното правосъдие, посветен на това как да се осигури участие, включване и справедливо третиране на обвиняеми с интелектуални и психо-социални увреждания; както и,

 • Разработване на междудисциплинарен протокол и предложения за подобряване на достъпа до правни услуги за обвиняеми с интелектуални и психосоциални увреждания чрез свързване на съществуващите услуги. Той ще послужи за разработване на координиран подход и практически протокол за реакция с цел подобряване на достъпа до правни услуги (като правна помощ, достъп до адвокат, възстановителни услуги).

Материали по проекта
Брошура
Лесен за четене вариант на брошурата
Правна рамка

Целите и дейностите на проекта се основават на международните и европейските стандарти за достъп до правосъдие за хора с увреждания. Повече информация за рамката можете да намерите тук:

 • Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания (член 4, 5, 9, 12, 13)

 • Международни принципи и насоки за достъп до правосъдие за хора с увреждания

 • Харта на основните права на Европейския съюз (членове 47-49)

 • Директива 2013/48 / ЕС относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство

 • Директива (ЕС) 2016/1919 относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство

 • Директива 2010/64 / ЕС относно правото на тълковник и превода1 в наказателното производство

 • Директива 2012/13 / ЕС относно правото на информация в наказателното производство

 • Директива (ЕС) 2016/343 за укрепване на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство

 • Директива 2019/882 относно изискванията за достъпност за продукти и услуги

 • Стратегия на Европейския съюз за правата на хората с увреждания 2021-2030 г.

Партньори в консорциума

Всяка участваща страна е представена в консорциума от опитна НПО, участваща в изпълнението на проекта, както следва:

Пълно име на проекта

Включване и достъп до правосъдие за обвиняеми с интелектуални и психосоциални увреждания – (101056701 – ENABLE – JUST-2021-JACC)

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият финансирането орган могат да носят отговорност за тях.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google