От 1 януари 2024 г. влизат в сила промени в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), касаещи хората с увреждания. Съгласно новите правила, право да подадат молба за защита до съда вече ще имат и хората, поставени под пълно запрещение.

Освен това, когато пострадалият от домашно насилие човек се намира в безпомощно състояние в резултат на тежко увреждане, заболяване или старост, или е поставен под запрещение, молбата за защита ще може да бъде подадена и от съответния директор на дирекция „Социално подпомагане“. Законът предвижда още, че когато пострадалото лице не може да се защити поради безпомощно състояние или зависимост от извършителя, производството може да се образува и по искане на прокурора.

Допълнително, съдилищата ще имат право, по собствена преценка, да предоставят правна помощ на пострадали от домашно насилие, ако те са непълнолетни, под запрещение или се намират в безпомощно състояние вследствие на тежко увреждане, заболяване или старост.

Важно е да се подчертае, че при отхвърляне на молбата за защита на човек, който е в безпомощно състояние вследствие на тежко увреждане, заболяване или старост, или е поставен под запрещение, съдът няма да му/й възлага заплащане на такси и разноски по делото.

Въпреки всички тези промени, в ЗЗДН не се предвиждат никакви специални мерки или улеснения за хората с увреждания и поставените под запрещение, така че да упражняват ефективно правото си на достъп до съд.

Също така, не се предвижда предоставянето на защита за хората, пострадали от насилие, настанени в резидентна услуга – големите домове, малките домове (наричани още Центрове за настаняване от семеен тип и Защитени жилища), въпреки че насилието в тези места не е рядко срещано и има характеристиките на домашно насилие, но законът не го разпознава и определя като такова.

С тези законодателни промени се насърчава по-ефективната защита на лицата с увреждания и хората, поставени под запрещение, но също така се подчертава нуждата от по-нататъшни мерки, за да се гарантира истинска защита и достъп до правосъдие за всички жертви на домашно насилие.

Представяме на вашето внимание и становищата на Независима експертна мрежа – „НИЕ“, както и на фондация “Кера”, изразени през 2022 г. в рамките на обществените консултации по публикувания тогава проект на ЗИДЗЗДН. Становищата разглеждат подробно необходимите промени в ЗЗДН с цел ефективна защита и достъп до правосъдие на хората с увреждания.

Можете да намерите становищата тук и тук.